REGULAMIN

Regulamin

Regulamin Najmu Apartamentów Warsaw Concept
Przedmiotem działalności Warsaw Concept jest wynajem apartamentów na pobyty
krótkoterminowe (do 30 dni) i długoterminowe (powyżej 30 dni) do celów mieszkalnych.
1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. Późniejszy wyjazd do godziny 18:00 wiąże się z dopłatą wynoszącą 50% stawki dnia, a po godzinie 18:00 z dopłatą 100% stawki dnia.
2. Goście Warsaw Concept ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże mienia, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
3. Warsaw Concept może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Warsaw Concept lub Gości albo szkodę na osobie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Warsaw Concept
4. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo dostępu do apartamentu w każdej sytuacji.
5. W trosce o zachowanie prywatności Gości, Warsaw Concept zapewnia sprzątanie apartamentu wyłącznie na życzenie i po zgłoszeniu tego faktu do godziny 10:00.
6. Usługa sprzątania z wymianą pościeli i ręczników dla Gości długoterminowych świadczona jest jeden raz w tygodniu w ten sam dzień tygodnia, ustalony przez Gościa na początku pobytu.
7. Wykonywanie niezbędnych napraw lub usuwanie usterek technicznych, następuje po uprzednim porozumieniu z Gościem.
8. Wykorzystywanie apartamentów do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości lub przyjęć towarzyskich liczących więcej osób niż przeznaczenie apartamentu jest niedozwolone. Naruszenie niniejszego zakazu skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 800PLN a także możliwością wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Gość jest obowiązany otworzyć drzwi ochronie budynku. Brak otwarcia drzwi może skutkować odłączeniem prądu do danego apartamentu, na co niniejszym Gość wyraża zgodę.
9. W Warsaw Concept obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6:00. Naruszenie ciszy nocnej skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 800PLN oraz dodatkową karą umowną w wysokości wartości rezerwacji innych Gości, którzy przez naruszenie ciszy nocnej odnieśli szkody w postaci braku stosownego komfortu i wypowiedzieli Umowę Najmu a także możliwością wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym.
10. Głośna impreza lub inne naruszenie ciszy nocnej dotyczy poziomu hałasu równego lub wyższego niż 45 dB mierzonego przy drzwiach apartamentu lub na balkonie piętro wyżej lub niżej od balkonu apartamentu.
11. Warsaw Concept jest w całości obiektem dla niepalących. Zakazem objęte są apartamenty, części wspólne a także balkon. Naruszenie zakazu palenia będzie skutkować obciążeniem rachunku Gości kwotą karą umowną w kwocie 800PLN w przypadku Gości krótkoterminowych (do 30 dni) oraz 2000PLN w przypadku Gości długoterminowych (powyżej 30 dni).
12. Jeżeli Gość wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym w inny sposób, Warsaw Concept może wypowiedzieć Umowę Najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
13. Zgubienie lub zatrzaśnięcie klucza skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 500PLN, co stanowi koszt wymiany zamka.