Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Witryną zarządza Warsaw Concept Anna Grabowska z siedzibą przy ul Hoża 50/15a 00-682 Warszawa o numerach NIP 7121555634 oraz REGON 060482251, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

( email: info@warsawconcept.pl tel. +48664437 015 )

 

 1. Wstęp

 1. Warsaw Concept Anna Grabowska obsługuje witrynę www.warsawconcept.pl (zwaną dalej „Witryną”).
 2. Za pośrednictwem Witryny i Usług mobilnych użytkownicy mogą rezerwować apartamenty Warsaw Concept.
 3. Rezerwacja zostaje dokonana bezpośrednio pomiędzy klientem a Warsaw Concept Anna Grabowska
 1. Klient potwierdza, że otrzymał od Warsaw Concept Anna Grabowska wszystkie niezbędne informacje na temat Witryny i Usług mobilnych.
 2. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Witryny lub Usług moblinych jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz pełnym i bezwarunkowym przyjęciem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i warunków sprzedaży dla rezerwowanej ceny.
 3. Klient akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny, obowiązujące w momencie rezerwacji. Żadna rezerwacja nie jest możliwa bez takiej akceptacji.
 4. Klient ma możliwość zapisania i edycji niniejszych ogólnych warunków, korzystając ze standardowych funkcji przeglądarki lub komputera.
 5. Witryna i Usługi mobilne zawierają następujące dane:
 • informacje prawne umożliwiające precyzyjną identyfikację Warsaw Concept Anna Grabowska wskazujące nazwę przedsiębiorstwa, miejsce prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu, siedzibę, indywidualny numer identyfikacji podatkowej VAT, odniesienia dotyczące wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polski , a także podstawowe informacje o oferowanych usługach noclegowych.
 • ceny
 • metody płatności
 • ogólne warunki sprzedaży i warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny
 • okres ważności oferty i ceny
 • akceptowane środki płatnicze.
 1. W trakcie procesu rezerwacji na stronie podawane są główne cechy oferowanego zakwaterowania, ceny i dostępne okresy zakwaterowania.
 2. Klientowi jako konsumentowi przysługują określone prawa, których może zostać jednak pozbawiony, gdyby okazało się, iż usługi zostały zarezerwowane do celów związanych z działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub dotyczącą wykonywanego przez niego wolnego zawodu.
 3. Wszystkie informacje dostępne w Witrynie i w Usługach mobilnych są podane w języku polskim i angielskim.
 4. Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych pozwalającą mu zawrzeć umowę zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują następujące znaczenie:

„potwierdzenie odbioru”: wiadomość e-mail przesłana z Witryny lub za pośrednictwem Usług mobilnych do klienta z podsumowaniem dokonanej przez klienta rezerwacji i potwierdzająca jej otrzymanie przez Witrynę lub Usługi mobilne.

„potwierdzenie rezerwacji”: wirtualny dokument zawierający podsumowanie usług zarezerwowanych przez klienta przez Internet oraz ewentualnie zawierający numer karty płatniczej klienta do celów dokonania przedpłaty lub rezerwacji gwarantowanej. Akceptacja potwierdzenia rezerwacji przez klienta skutkuje zawarciem umowy przez klienta.

„klient”: osoba fizyczna dokonująca rezerwacji w celach osobistych lub zawodowych, jednak niezwiązanych z działalnością hotelową.

„konsument”: dowolna osoba fizyczna dokonująca rezerwacji w celach niezwiązanych z działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub dotyczącą wykonywania wolnego zawodu.

„wiadomość e-mail”: każda wiadomość w postaci tekstowej, głosowej, dźwiękowej lub graficznej, wysyłana przy użyciu ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, przechowywana na serwerze sieci lub urządzeniu końcowym odbiorcy aż do momentu odebrania jej przez klienta.

„wniosek rezerwacyjny”: wniosek o zarezerwowanie pokoju hotelowego złożony przez klienta za pośrednictwem Usług mobilnych lub Internetu.

„rezerwacja przez Internet”: rezerwacja pokoi hotelowych za pomocą wirtualnego formularza rezerwacji w Witrynie lub w ramach Usług mobilnych.

„usługa”: rezerwacja pokoi hotelowych, których główne cechy podane są w Witrynie lub w Usługach mobilnych.

„Usługi mobilne”: wszystkie usługi i protokoły umożliwiające połączenie terminali mobilnych z internetem, a w szczególności umożliwiające uzyskanie informacji i rezerwację usług hotelowych oferowanych przez WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA

„Witryna”: usługa elektroniczna udostępniana przez WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA . w Internecie, dostępna pod adresem www.warsawconcept.pl

3. Przedmiot

 1. Niniejsze ogólne warunki określają prawa i obowiązki stron w zakresie zdalnej rezerwacji usług oferowanych przez WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.
 2. Warunki te stosuje się do wszystkich etapów rezerwacji, a także po rezerwacji, między stronami umowy.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny, dostępne w Witrynie i w ramach Usług mobilnych. Niniejsze ogólne warunki obejmują również Kartę Ochrony Danych Osobowych Klientów. Akceptując te warunki, klient wyraźnie akceptuje postanowienia tej Karty.

4. Zakres zastosowania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonanych przez Internet, za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.

5. Okres obowiązywania

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się w trakcie całego okresu udostępniania usług WARSAW CONCEPT w Witrynie lub w Usługach mobilnych.
 2. WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia dostępu do swojej Witryny, Usług mobilnych lub internetowej platformy rezerwacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

6. Rezerwacja

 1. Klient wybiera usługi oferowane za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.
 2. Klient potwierdza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych oraz że uzyskał niezbędne i/lub uzupełniające informacje, o które poprosił, aby dokonać rezerwacji w sposób w pełni świadomy.
 3. Klient może za pośrednictwem Witryny zarezerwować indywidualnie i na własne potrzeby maksymalnie siedem (7) pokoi w ramach jednej rezerwacji.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonany przez siebie wybór usług i zgodność tych usług ze swoimi potrzebami. WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA nie ponosi odpowiedzialności w tym względzie.
 5. Rezerwację uznaje się za zaakceptowaną przez klienta w momencie zakończenia procesu rezerwacji.

7. Proces rezerwacji

 1. Klient rezerwuje usługi korzystając z wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Witrynie lub poprzez Usługi mobilne.
 2. Rezerwację uznaje się za dokonaną od momentu otrzymania przez WARSAWCONCEPT ANNA GRABOWSKA formularza rezerwacji, lub w momencie uiszczenia przedpłaty przez Internet za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 3. Przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji klient zobowiązuje się do uzupełnienia informacji wymaganych w formularzu.
 4. Klient poświadcza prawdziwość i dokładność przekazanych informacji.
 5. Proces rezerwacji składa się z następujących głównych etapów:

Krok 1: wyszukanie hotelu i wybranie pokoju wraz z ceną.

Krok 2: sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny i obowiązujących warunków sprzedaży

Krok 3: podanie danych klienta.

Krok 4: wybranie sposobu zabezpieczenia rezerwacji

Krok 5: zapoznanie się z warunkami sprzedaży i warunkami sprzedaży dla rezerwowanej ceny oraz zaakceptowanie ich przed potwierdzeniem rezerwacji.

Krok 6 potwierdzenie rezerwacji przez klienta.

8. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji

 1. Za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych klient otrzyma niezwłocznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.
 2. W przypadku rezerwacji przez Internet wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji zawiera podsumowanie oferty, zarezerwowane usługi, ceny, warunki sprzedaży przyjęte przez klienta i dotyczące wybranej ceny, datę dokonanej rezerwacji, informacje dotyczące obsługi po sprzedaży, a także adres sprzedawcy usługi hotelowej, na jaki klient może przesyłać reklamacje.

9. Obsługa klienta

Reklamacje dotyczące rezerwacji apartamentów można zgłaszać

telefonicznie +48 664 437 015
mailowo: info@warsawconcept.pl

bądź osobiście w siedzibie firmy:  Warsaw Concept Anna Grabowska Hoza 50/15a 00-682 Warszawa

10. Anulowanie lub zmiana przez klienta

 1. Warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny określają zasady anulowania i zmiany rezerwacji.
 2. O ile dopuszczają to warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny:

— zmian lub anulacji  rezerwacji można dokonywać bezpośrednio w hotelu, którego numery telefoniczne są podane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

 1. W przypadku przerwania pobytu zapłacona zostanie pełna uzgodniona cena.
 2. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, klient zobowiązany jest opuścić zajmowany pokój do godziny 11 ostatniego dnia rezerwacji. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty kolejnego noclegu.

11. Pobyt w hotelu

 1. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, w momencie przybycia do hotelu klient może zostać poproszony o wypełnienie karty meldunkowej. W tym celu klient zostanie poproszony o przedłożenie dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia, czy jest on zobowiązany wypełnić kartę meldunkową.
 2. W WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA dopuszcza się obecność niektórych zwierząt domowych ( za dodatkową opłatą ) pod warunkiem, że są one trzymane na smyczy lub w klatce w ogólnodostępnych miejscach
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z pokoju hotelowego w sposób odpowiedzialny. W związku z tym każde postępowanie sprzeczne z przyjętymi normami zachowania i porządku publicznego doprowadzi do wyproszenia klienta z hotelu bez odszkodowania oraz bez zwrotu wpłaconej już kwoty. Jeżeli płatność nie została jeszcze uregulowane, klient będzie musiał zapłacić za okres pobytu w hotelu aż do jego opuszczenia.
 4. W WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA obowiązują wewnętrzne regulaminy przeznaczone dla klientów. Klient akceptuje ten regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli klient naruszy którekolwiek z postanowień takiego regulaminu wewnętrznego, personel hotelu będzie zmuszony poprosić klienta o opuszczenie hotelu bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu płatności już uregulowanej.
 5. WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA oferuje dostęp do sieci WIFI, umożliwiający klientom połączenie z Internetem. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania zasobów informatycznych udostępnianych przez hotel w celu kopiowania, przedstawiania, udostępniania lub rozpowszechniania utworów i treści chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, takich jak teksty, obrazy, zdjęcia, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i gry wideo, bez uzyskania zgody właściciela praw Klient, który nie przestrzega powyższych zobowiązań, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw autorskich. Ponadto, klient jest zobowiązany do przestrzegania polityki bezpieczeństwa dostawcy usługi internetowej w hotelu, w tym zasad korzystania z zabezpieczeń zastosowanych w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu zasobów informatycznych, oraz do zaniechania wszelkich działań mogących wpłynąć na skuteczność tych zabezpieczeń.

12. Gwarancje

Klient korzysta z gwarancji umownej dotyczącej danej usługi.

13. Odpowiedzialność

 1. Zdjęcia zamieszczone w Witrynie oraz w Usługach mobilnych nie stanowią elementów umowy. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia, rysunki i teksty wykorzystywane do zilustrowania hoteli dawały jak najdokładniejszy obraz oferowanego zakwaterowania, mogą występować pewne rozbieżności, w szczególności powstałe w wyniku zmian umeblowania lub ewentualnych remontów.
 2. WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub nienależyte dokonanie rezerwacji w przypadku działania siły wyższej, działania osób trzecich, działania klienta, w szczególności wskutek braku dostępu do Internetu, niemożności uzyskania dostępu do Witryny, włamania zewnętrznego, wirusów komputerowych lub braku autoryzacji przedpłaty przez bank posiadacza rachunku.
 3. Hiperłącza mogą odsyłać do stron innych niż Witryna lub Usługi mobilne WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA. WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach podmiotów trzecich i usługi na nich oferowane.
 4. Każda rezerwacja lub płatność, która jest nieprawidłowa, niemożliwa do wykonania, niepełna lub będąca wynikiem oszustwa z przyczyn leżących po stronie klienta, spowoduje anulowanie rezerwacji na koszt klienta, bez uszczerbku dla prawa wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko klientowi.

14. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług hotelowych należy zgłaszać, pod rygorem ich nieuznania, WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty opuszczenia apartamentu bezpośrednio do adres WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA

15. Ceny

 1. Ceny dotyczące rezerwacji usług są wskazywane przed rezerwacją i w jej trakcie.
 2. Prezentowane ceny są cenami za jeden pokój, dla wybranej liczby osób i wybranego okresu.
 3. Ceny potwierdzone klientowi są cenami obejmującymi wszystkie podatki w walucie handlowej hotelu. Ceny te obowiązują wyłącznie w okresie podanym w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych.
 4. Jeżeli płatność na rzecz hotelu jest realizowana w walucie innej niż waluta potwierdzona w rezerwacji, klient ponosi koszty przewalutowania.
 5. Każda rezerwacja, niezależnie od miejsca jej dokonania, jest płatna w lokalnej walucie hotelu, chyba że hotel wskaże inaczej.
 6. O ile nie stwierdzono inaczej za pośrednictwem Usług mobilnych lub Witryny , śniadanie jest wliczone w cenę.
 7. Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu rezerwacji, a wszelkie zmiany obowiązującego podatku VAT będą automatycznie uwzględniane w cenach podanych w dniu rozliczenia.
 8. Każda zmiana wysokości podatku lub nowe podatki nałożone przez kompetentne władze zostaną automatycznie uwzględnione w cenach podanych w dniu rozliczenia.
 9. Całkowity koszt zamówienia zostanie określony przez WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA w potwierdzeniu rezerwacji klienta.

16. Płatność

 1. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązują specjalne warunki lub ceny, klienci podają dane banku w ramach gwarancji rezerwacji, a następnie, korzystając z karty kredytowej lub karty przedpłaconej (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club itp.), akceptowanej w wybranym hotelu, wskazują bezpośrednio w miejscu przeznaczonym do tego celu (bezpieczne wprowadzanie danych za pomocą szyfrowania SSL) numer karty bez spacji, datę ważności karty oraz kod zabezpieczający do celów dokonania przedpłaty za pośrednictwem platformy usług ELAVON lub platformy płatniczej TPAY.
 2. Obciążenie z tytułu płatności regulowane jest w czasie rezerwacji (przedpłata przez Internet). Przedpłata w przypadku oferty zwrotnej stanowi zaliczkę, którą WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA zwróci, w momencie anulowana rezerwacji do godziny 14 w dniu przyjazdu.  Natomiast w przypadku oferty bezzwrotnej, przedpłata stanowi pełną płatność, bez możliwości zwrotu, zgodnie z zasadami tejże stawki cenowej.
 3. Jeżeli klient nie pojawi się w hotelu (rezerwacja nie została anulowana, a klient nie przybył do hotelu), a rezerwacja została zagwarantowana za pomocą płatniczej, hotel pobierze w ramach rekompensaty ryczałtową kwotę za cały pobyt.
 4. WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA wybrała Tpay (dostawcę usług płatniczych) i Elavon w celu zabezpieczenia płatności internetowych dokonywanych kartą płatniczą. Dostawca usług płatniczych Elavon dokonuje weryfikacji ważności karty płatniczej klienta. Odrzucenie karty płatniczej może nastąpić z wielu przyczyn: karta skradziona lub zablokowana, przekroczony limit na karcie, błąd przy wprowadzaniu danych karty itp. W przypadku wystąpienia problemów, klient powinien skontaktować się zarówno ze swoim bankiem jak i z hotelem celem potwierdzenia rezerwacji oraz formy płatności.
 5. W momencie dokonywania przedpłaty kwota obciążenia z tytułu rezerwacji obejmuje: cenę noclegu, podatki związane z noclegiem, ceny wyżywienia (jeżeli wybrano śniadania) oraz podatki związane z posiłkami
 6. W przypadku oferty wymagającej dokonania przedpłaty przez Internet, kwota płacona z wyprzedzeniem, stanowiąca zaliczkę, jest pobierana w momencie rezerwacji.

17. Przekwaterowanie

W sytuacji wyjątkowej, w przypadku braku możliwości przyjęcia klienta do wybranego przez niego apartamentu  lub z powodu wystąpienia siły wyższej hotel zastrzega sobie możliwość zakwaterowania klienta, w całym okresie jego pobytu lub jego części, w innym apartamencie tej samej klasy, oferującym usługi o takim samym charakterze i pod warunkiem uprzedniej zgody klienta. Ewentualna różnica w cenie pokoju, koszty transportu pomiędzy dwoma hotelami i koszty połączenia telefonicznego ponosi WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA

18. Siła wyższa

 1. Siła wyższa oznacza każde zdarzenie zewnętrzne dla stron, nieprzewidywalne i nie do pokonania, które uniemożliwia klientowi lub hotelowi wykonania wszystkich albo części zobowiązań przewidzianych w umowie.

19 Rozwiązywanie sporów

 1. Klient jest informowany przez WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA że w razie sporu dotyczącego niniejszych ogólnych warunków może odwołać się do tradycyjnego postępowania mediacyjnego lub dowolnej alternatywnej metody rozstrzygnięcia sporu.

20 Całość umowy

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny, a także formularz lub wniosek rezerwacyjny stanowią integralną całość zobowiązań stron.
 2. Żaden ogólny ani szczególny warunek, przekazany przez klienta, nie może zostać włączony do niniejszych ogólnych warunków.
 3. Dokumenty stanowiące o zobowiązaniach umownych stron to w kolejności ich ważności: formularz lub wniosek rezerwacyjny (obejmujący konkretne warunki dla zarezerwowanej ceny) oraz niniejsze ogólne warunki.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy formularzem rezerwacji a ogólnymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w formularzu rezerwacji.

21. Opracowywanie i modyfikacja ogólnych warunków sprzedaży przez Internet

W dowolnym momencie WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA może zmodyfikować lub uzupełnić niniejsze ogólne warunki sprzedaży przez Internet. W takim przypadku WARSAW CONCEPT ANNA GRABOWSKA  opublikuje w Internecie nową wersję ogólnych warunków sprzedaży przez Internet i będą one automatycznie obowiązywać wszystkich jej klientów. Klient powinien również zapoznać się z dodatkowymi warunkami sprzedaży związanymi z daną ceną, rodzajem pokoju lub rodzajem usługi, zawartymi w cenniku.